Klachten reglement

Ik doe mijn uiterste best om mensen het beste en mooiste van massagetherapie en/of energetische therapie te geven. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten.
Toch kan het voorkomen dat men vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.

In dat geval kan je de hieronder beschreven stappen ondernemen:

Onafhankelijke Klachtenfunctionaris

Als LVNT geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris die bereikt kan worden via de Klachtencommissie welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register.

Daarnaast heeft mijn beroepsvereniging (de LVNT) bovendien zelf hoge waarden en standaarden, welke terug te vinden zijn in onze Statuten, het Huishoudelijk Reglement en ons Reglementenboek.

Wanneer klachtenfunctionaris

Bij klachten welke te maken hebben met bijvoorbeeld onvoldoende/onjuiste zorgverlening, ongewenste beëindiging zorgverlening, schade door de behandeling/therapie, ontevredenheid over bejegening of nazorg.

Mogelijke maatregel(en)

De klachtenfunctionaris kan geen maatregel opleggen, maar helpt de cliënt zowel om de klacht te formuleren als bij de bespreking met de betreffende CAM-therapeut.
 • Indien u een klacht heeft, probeer dit dan altijd eerst met de betreffende CAM-therapeut te bespreken. Mogelijk komt u hier samen al uit.
 • Mocht dit gesprek niet hebben opgeleverd wat u wenst, of is een dergelijk gesprek om motiverende redenen niet (meer) mogelijk, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SCAG.
 • Deze klachtenfunctionaris zal u helpen om uw klacht goed te formuleren en vervolgens in gesprek te gaan met de betreffende therapeut.

Geschilleninstantie

Wanneer Geschillencommissie

Indien uw klacht naar uw mening niet is opgelost na bemiddeling van de klachtenfunctionaris.

Mogelijke maatregelen

De geschillencommissie welke belast is met de zaak geeft een bindend advies, wat inhoud dat de uitspraak daadwerkelijk uitgevoerd moet worden.
Dit kan variëren van verplichte continuering van de behandeling tot een schadevergoeding.
 • Blijkt de klachtenfunctionaris niet voldoende te zijn geweest en/of blijft u van mening dat de CAM-therapeut fouten heeft gemaakt, dan zal de klachtenfunctionaris u helpen om uw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil neer te leggen.
 • Zorggeschil is een onafhankelijke geschilleninstantie welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.
 • De geschillencommissie heeft als voorzitter altijd een erkend jurist.
 • Iedere CAM-therapeut van de LVNG valt overigens tevens onder het toezicht van IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)

SCAG-Logo

Tuchtrecht


Wanneer Tuchtrecht

Tuchtrecht gaat over onzorgvuldig of ongepast handelen van de CAM-therapeut.
Denk hierbij aan het schenden van beroepsgeheim, onjuiste informatie voorziening naar cliënt(en) of media en/of onzedelijke gedragingen van de CAM-therapeut in woord of daad.

Mogelijke maatregel(en)

De TCZ is het Tuchtrecht Complementaire Zorg, welke maatregelen kan opleggen aan de CAM-therapeut. Denk hierbij aan een waarschuwing, een officiële berisping, schorsing of zelfs schrappen uit het register.

De klacht dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

Van de klager:
 • Naam
 • Het correspondentieadres en zo mogelijk het e-mailadres
 • Het telefoonnummer
 • De dagtekening
 • De handtekening
Over de klacht:
 • Een omschrijving van de gedraging of behandeling waartegen de klager bezwaar maakt
 • De naam van de therapeut
 • Werkadres / Woonadres van de therapeut waartegen de klacht wordt ingediend
 • De vermelding dat de therapeut bij de LVNT is aangesloten.

| home |

 
© ® Sephira, 2003-2024